سامانه مدیریت رویدادهای علمی دانشگاه فرهنگیان به منظور یکپارچه سازی و سهولت در امر اجرای الکترونیکی همایشها، کنفرانسها در دانشگاه فرهنگیان پیاده سازی شده است.